icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-40 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-40 icon-PG-LG-03 data-icon data-icon icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-40 icon-PG-LG-plenarn-01 icon-PG-LG-40 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-01-13 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-40 icon-PG-LG-03 icon-PG-LG-01 icon-PG-LG-plenarn-01 icon-PG-LG-01 language

Регламент

РЕГЛАМЕНТ

Дніпровської міської ради

VII скликання

 

Рішення міської ради від 29.02.2016 № 5-3/1
«Про затвердження Регламенту Дніпропетровської
міської ради VІІ скликання»

(Зі змінами, внесеними рішеннями

від 16.03.2016 № 2/3,

від 08.06.2016 № 25/9,

від 07.09.2016 № 39/13,

від 25.04.2018 № 84/31)

 

 

р е г л а м е н т

Дніпровської міської ради

VII скликання

Стаття 1. Дніпровська міська рада

Дніпровська міська рада (далі - рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної громади міста Дніпропетровська, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді та мати всі інші притаманні юридичній особі ознаки.

Рада здійснює право суб’єкта комунальної власності від імені та в інтересах територіальної громади міста.

1. Регламент ради (далі - Регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань сесій ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і законами України.

2. Загальний склад ради VII скликання – 64 депутати.

3. За напрямком діяльності ради працюють постійні депутатські комісії ради, діяльність яких регулюється Положенням про постійні комісії ради.

4. Дотримання Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів ради, міського голови, секретаря ради, виконавчих органів ради, депутатських груп і фракцій, членів територіальної громади, фізичних і юридичних осіб.

5. Рада приймає окреме рішення щодо ведення діловодства радою та її виконавчими органами згідно з чинним законодавством.

У випадку впровадження системи електронного документообігу у раді та її органах застосовується порядок візування та передачі документів, передбачений Порядком електронного документообігу.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань ради

1. Час та місце проведення пленарних засідань сесій ради та її органів визначаються Регламентом. Як правило, засідання сесій ради та її органів проводяться в приміщенні ради. У порядку, визначеному Регламентом, в окремих випадках може бути визначене інше місце проведення засідань.

2. Мова засідань ради, її органів, мова виступів, актів, документації визначається Законом України «Про засади державної мовної політики». Проекти рішень формулюються українською мовою.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи ради

1. Пленарні засідання сесій ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради, є відкритими і гласними.

2. Відкритість засідань реалізується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади міста Дніпра у встановленому Регламентом порядку.

3. Члени територіальної громади, інші громадяни, що є представниками громадських організацій або політичних партій, можуть бути присутніми за реєстрацією, що проводиться безпосередньо перед початком засідання за пред’явленням документа, що посвідчує особу. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

4. Гласність у роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками засобів масової інформації фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису, а також за рішенням ради може здійснюватися відео- та аудіотрансляція засідань через Інтернет, радіо, телебачення тощо.

5. Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень, пояснювальних записок та довідкових матеріалів до проектів рішень, поправок та пропозицій до них, а також висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті ради.

Проекти рішень, що готуються до розгляду радою, оприлюднюються департаментом забезпечення діяльності Дніпровської міської ради (далі – Департамент) на офіційному веб-сайті ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, крім випадків, коли законодавством України передбачені більш стислі строки розгляду та прийняття рішень з окремих питань (у такому випадку проекти рішень оприлюднюються не пізніше як за 3 робочі дні до дати їх розгляду на сесії ради).

6. Рішення, прийняті радою, протоколи пленарних засідань ради та додатки до них, результати реєстрації та поіменні результати голосувань депутатів публікуються на офіційному веб-сайті ради не пізніше 5 днів з дня їх прийняття, якщо вони підписані міським головою (головуючим на сесії) та міський голова їх не зупинив.

Рішення, прийняті радою, публікуються на офіційному веб-сайті ради та у міських друкованих засобах масової інформації в строки та відповідно до положень законодавства, що регламентує питання, пов’язані із оприлюдненням актів органів місцевого самоврядування. При цьому автор проекту рішення разом з уповноваженою секретаріатом сесії ради особою надає остаточну версію прийнятого на сесії ради рішення Департаменту.

Відповідальність за достовірність наданої для оприлюднення інформації покладається на автора рішення.

Рішення ради, які містять інформацію про фізичну особу, підпадають під дію Закону України "Про захист персональних даних" та інші, визначені законодавством, підлягають оприлюдненню з урахуванням обмежень, установлених законом.

7. Засідання сесій ради, її органів у випадках, передбачених Регламентом, транслюються он-лайн у мережі Інтернет, а також на офіційному веб-сайті ради зберігається у вільному доступі архів відеотрансляцій.

8. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні сесії ради, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання сесії ради особи, які не є депутатами (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.

9. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване ефективне функціонування офіційного веб-сайту ради, наповнення та порядок адміністрування якого визначаються Положенням, яке затверджується радою.

10. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.

11. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої службової особи місцевого самоврядування.

12. Комісія ради може запросити службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмета діяльності. Службовці органів місцевого самоврядування, депутати або автор проекту рішення зобов’язані за запрошенням комісії з’являтись на засідання ради.

13. На вимогу ради, постійних комісій ради, тимчасових контрольних комісій ради, міського голови, службових осіб виконавчих органів ради керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

14. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

15. Особи, присутні на засіданнях сесій ради та її органів, зобов’язані додержуватись громадського порядку та утримуватись від дій, що заважають роботі ради та її органів.

Стаття 4. Закриті пленарні засідання ради

1. За рішенням ради можуть проводитися закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

2. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку.

3. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною.

4. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням ради у межах чинного законодавства України.

Стаття 5. Установлення Державного прапора України та прапора громади

1. На будинку ради встановлено постійно піднятий Державний прапор України.

2. На час пленарних засідань ради у сесійному залі встановлюються Державний прапор України та прапор громади. Порядок використання прапора громади може встановлюватись за окремими рішеннями ради.

Стаття 6. Початок і термін повноважень депутата ради

1. Депутат ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його в раду відповідно до чинного законодавства.

2. Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради або ради.

3. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються чинним законодавством України.

Стаття 7. Права та обов'язки депутата

1. Депутат ради наділений усією повнотою прав і повноважень, що забезпечують його активну участь у діяльності ради, утворених нею органів, депутатських груп та фракцій, несе відповідальність перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення, у тому числі доручення міського голови.

2. Депутат ради має право:

- обирати і бути обраним до органів ради;

- офіційно представляти виборців у раді та її органах;

- пропонувати питання до розгляду їх радою та її органами;

- вносити пропозиції та зауваження до Порядку денного пленарних засідань сесії ради, порядку обговорюваних питань та їх суті;

- вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

- вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

- висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

- порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сесії ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів та посадових осіб, що розташовані або діють на її території;

- порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань сесій ради та її органів до їх опублікування;

- оголошувати на засіданні ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту ради.

3. Депутат ради може передавати головуючому на пленарному засіданні сесії ради тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання сесії ради або її органу, в якому він бере участь. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та про вжиті заходи повідомити депутату та раді.

4. Депутат ради має право на депутатське звернення, яким є викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до міського голови, міських органів виконавчої влади, ради, її органів і посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Зазначені органи і посадові особи зобов'язані в 10-денний строк розглянути порушене депутатом ради питання і дати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж у місячний строк.

5. Депутат ради має право на невідкладний прийом посадовими особами міських органів виконавчої влади, ради, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань депутатської діяльності.

6. Посадові особи ради на звернення депутата ради надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідну для здійснення ним депутатських повноважень.

7. Як представник інтересів територіальної громади міста депутат ради виконує свої обов'язки відповідно до ст. 10 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад". Не рідше одного разу на місяць депутат здійснює прийом виборців. Звернення, заяви, скарги та пропозиції, які надійшли від громадян, депутат розглядає у визначені законодавством терміни та вживає необхідних заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, користуючись наданими законодавством правами.

8. Обов’язки депутата ради на засіданні сесії ради. Депутат ради зобов’язаний:

- реєструватися на кожному засіданні сесії та брати участь у пленарному засіданні сесії ради та засіданнях постійних комісій;

- дотримуватися Регламенту та Порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні;

- не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань, таких, що наносять шкоду честі та гідності громадян, не закликати до незаконних дій, не використовувати свідомо недостовірну інформацію, не допускати необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

9. Депутати ради звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків на час сесій (пленарних засідань сесії ради); засідань комісій, робочих груп, утворених радою, виконавчого комітету ради; нарад, які проводить міський голова, секретар ради, заступники міського голови, нарад у виконавчих органах, комунальних підприємствах ради, у яких вони беруть участь. Підставою для звільнення є в кожному випадку документ установленого зразка за підписом секретаря ради.

10. Депутати ради можуть бути відряджені за межі міста, у тому числі за кордон, на встановлений строк для участі в семінарах, конференціях, вивчення досвіду роботи місцевого самоврядування, у тому числі у складі делегацій, а також для здійснення іншої діяльності, пов'язаної з реалізацією повноважень ради, її органів і депутатів.

Стаття 8. Помічники-консультанти депутата ради

Права, обов’язки та умови діяльності помічників-консультантів депутата ради визначаються Положенням, яке затверджується радою.

Стаття 9. Депутатські групи

1. Депутати можуть об’єднуватись у депутатські групи для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Членство депутата ради в депутатських групах не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

2. Депутатська група створюється на установчому засіданні членів групи. Група повинна мати свою назву. Депутатська група може мати свою символіку та має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу групи. Депутатська група складається не менше як з 5 депутатів ради.

3. Технічне і матеріальне забезпечення функціонування депутатських груп здійснюється Департаментом. Для роботи депутатських груп виділяються приміщення, що обладнані необхідними меблями та копіювальною технікою, якими депутатські групи користуються почергово відповідно до графіка, погодженого між депутатськими групами.

Стаття 10. Депутатські фракції

1. Депутатські фракції ради формуються на основі єдності поглядів або партійного членства депутатами ради, які були обрані від партії або за згодою партії, яку мають намір у раді представляти депутати.

2. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Діяльність фракцій визначається чинним законодавством України. Депутатські фракції можуть об’єднуватись у міжфракційні об’єднання.

3. Депутатська фракція створюється на установчому засіданні членів фракції, беручи за основу партійну назву та символіку. Депутатська фракція має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу фракції.

4. Технічне і матеріальне забезпечення функціонування депутатських фракцій здійснюється Департаментом. Для роботи депутатських фракцій виділяються приміщення, що обладнані необхідними меблями та копіювальною технікою, якими депутатські фракції користуються окремо.

5. Фракції на внутрішніх засіданнях можуть затверджувати положення про роботу фракцій.

Стаття 11. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій і груп

1. Кожна депутатська фракція (група) реєструється. Умовою реєстрації є надходження в раду підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про сформування та копії протоколу установчих зборів депутатської групи (фракції). У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвища голови депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція (група) зобов’язана інформувати раду про виникнення змін у складі депутатської фракції (групи).

2. Міський голова інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція (група) вважається створеною з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні сесії ради.

3. Про вступ до депутатської фракції (групи) нових членів міський голова інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської фракції (групи) та новими членами фракції (групи).

4. Про вихід депутатів з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить з фракції (групи).

5. Про виключення депутата з депутатської фракції (групи) міський голова інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції (групи).

Стаття 12. Права депутатських фракцій та груп

1. Депутатські фракції та групи мають права, передбачені чинним законодавством, у т.ч. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання Порядку денного сесії ради.

2. Депутатські фракції та групи мають право на обов’язкове оголошення перерви у пленарному засіданні ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання (пропозиції, поправки, доповнення) для проведення консультацій та погодження позиції членів депутатської фракції.

3. Депутатські фракції мають право на пропорційне представництво в постійних комісіях та тимчасових комісіях ради.

4. Депутатські групи та фракції мають право об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості у раді чи опозиції.

Стаття 13. Постійні комісії ради

 1.  Рада утворює постійні комісії у кількості та функціональному напрямку відповідно до рішення ради. Профільною постійною комісією по проекту рішення є комісія, до функціонального напрямку якої віднесено розгляд питання, що ставиться у рішенні. Функціональні напрямки комісії визначаються їх назвою та конкретизуються у Положенні про постійні комісії ради. Постійні комісії ради утворюються з метою надання пропозицій, висновків, рекомендацій, підготовки проектів рішень ради, контролю за діяльністю виконавчих органів.
 2.  Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 3.  Розподіл посад голів у конкретних постійних комісіях здійснюється за рішенням ради. Також рада визначає та затверджує, на яких членів комісії покладаються функції заступника голови та секретаря комісії.
 4.  У складі ради функціонують постійні комісії, створені у відповідності до рішення ради.

5. Формою роботи постійної комісії є засідання. Рішення постійної комісії приймається на її засіданні більшістю голосів від загального складу депутатів, які входять до складу постійної комісії. Постійна комісія для вивчення певного питання або організації роботи комісії може надати права депутатам, які входять до складу постійної комісії.

6. Перелік рішень виконавчого комітету надсилається всім постійним комісіям для ознайомлення. На вимогу профільної постійної комісії також надається можливість ознайомитись з оригіналом рішення виконавчого комітету з документами, які обґрунтовують прийняття такого рішення. Ознайомлення відбувається у приміщенні, в якому зберігаються оригінали рішень.

7. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

8. Постійні профільні комісії ради з питань, віднесених до їх компетенції, попередньо розглядають, готують висновки щодо кандидатур осіб, які призначаються на посади керівників комунальних підприємств та комунальних закладів ради та керівників підприємств, в яких є частка ради. Висновки постійних комісій обов’язково беруться до уваги при призначенні на вищезазначені посади міським головою.

9. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

10. Постійні комісії ради є підзвітними та відповідальними перед радою.

11. За рішенням ради можуть створюватись інші комісії у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 14. Тимчасові контрольні комісії ради та робочі групи

1. Рада може створити з числа депутатів ради тимчасові контрольні комісії, що є органами ради, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, віднесених до повноважень місцевого самоврядування

2. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії ради, про її назву і завдання, персональний склад комісії, обрання її керівника вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. У рішенні про утворення тимчасової контрольної комісії рада визначає:

- назву тимчасової контрольної комісії;

- завдання, мету і коло питань, для контролю з яких тимчасова контрольна комісія створюється;

- кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

- строк діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

- термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує 6 місяців з дня створення тимчасової контрольної комісії;

- заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

4. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової контрольної комісії ради подаються депутатськими фракціями та постійними комісіями.

5. На посаду голови тимчасової контрольної комісії не може бути обраний голова постійної комісії. Секретар тимчасової контрольної комісії обирається на першому засіданні тимчасової контрольної комісії з числа її членів. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

6. Порядок роботи тимчасової контрольної комісії, обрання заступника голови і секретаря комісії, а також інші питання організації діяльності комісії, вирішуються на її засіданнях.

7. Формами роботи тимчасової контрольної комісії ради є засідання. Засідання тимчасових контрольних комісій ради є, як правило, закритими. Депутати, що входять до складу тимчасової контрольної комісії ради, і залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з роботою в комісії. Тимчасові контрольні комісії ради надають раді звіти про свою роботу і вносять відповідні пропозиції, проекти рішень на розгляд ради у встановленому Регламентом порядку з урахуванням ступеня закритості відповідних питань. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії або у зв’язку з припиненням повноважень ради. Рішення тимчасової контрольної комісії приймається на її засіданні більшістю голосів від загального складу депутатів, які входять до складу цієї комісії.

8. З метою вивчення окремих питань та розробки проектів рішень ради можуть створюватися робочі групи у складі депутатів ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 15. Лічильна комісія ради

Лічильна комісія, її голова, члени лічильної комісії, в тому числі члени, що будуть виконувати функції заступника та секретаря, обираються радою.

Стаття 16. Секретаріат сесії ради

1. Секретаріат сесії ради веде, для наступного його оформлення, протокол сесії ради.

2. В обов'язки секретаріату сесії ради входить:

- організаційне забезпечення пленарних засідань ради;

- формування списку виступаючих з питання, що розглядається, враховуючи тих, що записалися для виступів у ході підготовки сесії ради та у ході її пленарних засідань;

- облік внесених у ході пленарних засідань ради поправок до того, що приймається, і прийнятого рішення ради у встановленому Регламентом порядку;

- облік пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на пленарних засіданнях ради та оформлених відповідно до вимог Регламенту;

- облік протоколів відкритого голосування;

- облік неоголошених виступів депутатів ради;

- надання необхідної допомоги головуючому в ході пленарних засідань ради для забезпечення дотримання вимог Регламенту;

- вирішення інших питань забезпечення роботи сесій та їх пленарних засідань за дорученням ради і міського голови.

3. Протокол сесії ради встановленого зразка надається на підпис міському голові секретаріатом сесії ради не пізніше ніж у двотижневий строк після закриття роботи сесії. Протокол сесії ради готується Департаментом, візується членами секретаріату та передається головою секретаріату на підпис міському голові, секретарю ради або, у визначених випадках, депутату – головуючому на сесії не пізніше ніж у двотижневий строк після закриття роботи сесії. Протокол сесії складається в 2 примірниках, зберігається в Департаменті і передається в міський архів у встановленому порядку.

4. У ході роботи сесії ради її секретаріат організовує ведення стенограми пленарних засідань ради, що є складовою частиною протоколу сесії. Виписки з протоколу сесії (зі стенограми), оформлені у встановленому порядку, можуть видаватися на підставі письмової заяви:

- правоохоронним і контролюючим органам;

- депутатам ради;

- керівникам виконавчих органів, комунальних підприємств ради, головам районних у місті рад, що стосується рішень (проектів рішень) ради, авторами яких є ці керівники (голови).

5. Виписку підписує голова секретаріату сесії або за дорученням секретаріату сесії керівник Департаменту.

6. У ході роботи сесії ведеться повний аудіозапис та повний відеозапис у форматі AVI (у разі наявності технічної можливості). Ці записи використовуються для уточнення стенограми сесії та є обов’язковим додатком до протоколу сесії.

7. З метою виконання покладених на секретаріат сесії ради функцій та задач, у тому числі під час організації проведення сесії ради, підготовки документів за результатами сесії ради, секретаріат залучає Департамент.

Стаття 17. Виконавчі органи, комунальні підприємства та комунальні заклади ради

1. Виконавчі органи ради утворюються радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.

2. У порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за пропозицією міського голови рада затверджує склад виконавчого комітету, структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність працівників ради та її виконавчих органів.

3. Виключною компетенцією ради є внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законодавством порядку.

4. Кандидатури членів виконавчого комітету вносить на розгляд ради міський голова. Виконавчі органи ради (департаменти, управління, відділи та інші створювані радою виконавчі органи) створюються радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством України.

5. Кандидатури заступників міського голови вносить на розгляд ради міський голова.

6. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконавчого комітету можуть брати участь тільки депутати ради.

7. Виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, а з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Виконавчі органи на вимогу міського голови, секретаря ради або депутатських фракцій звітують про свою діяльність перед радою на найближчому пленарному засіданні ради, але не менше ніж через два тижні з моменту отримання такої вимоги. Виконавчі органи також надають на розгляд сесії ради планові звіти про свою діяльність не рідше ніж один раз на 6 місяців. Рада може прийняти рішення про недовіру певним посадовим особам ради та її виконавчих органів, що для міського голови є підставою для ініціювання питання про звільнення посадової особи, стосовно якої висловлено недовіру. Заступники міського голови, секретар ради, посадові особи ради та виконавчі органи ради здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством, та окремим рішенням про розмежування повноважень. Комунальні підприємства та комунальні заклади ради є підзвітними і підконтрольними раді та відповідним виконавчим органам ради. Рада затверджує типову форму трудового контракту з керівником комунального закладу чи комунального підприємства. Рада може прийняти рішення про припинення повноважень керівника комунального підприємства чи комунального закладу, що призводить до його звільнення на підставі ч. 5 ст. 41 Кодексу законів про працю України.

Стаття 18. Сесійна форма роботи ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради – це форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради. Сесії є чергові та позачергові.

2. Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій ради застосовується програмно-технічний комплекс системи електронного голосування.

3. Голосування із застосуванням системи електронного голосування депутати здійснюють особисто під час пленарного засідання персональними електронними картками. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради.

4. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект рішення визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо у цей час пленарне засідання не пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

Стаття 19. Перше пленарне засідання ради

1. Перед початком першого пленарного засідання територіальна виборча комісія за участю працівників виконавчого комітету ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.

2. Перше пленарне засідання першої сесії новообраної ради відкриває голова територіальної виборчої комісії і веде його до моменту визнання повноважень новообраних депутатів, міського голови, які виголошують присягу на вірність громаді. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний міський голова.

Стаття 20. Скликання чергових та позачергових сесій ради

1. Чергові сесії ради скликаються міським головою, як правило, раз на місяць, відповідно до плану роботи ради.

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

2. Крім чергових сесій ради, визначених планом роботи ради, ініціатори в порядку, визначеному законом, можуть скликати позачергові сесії ради.

Позачергова сесія ради може бути скликана:

- за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради (тобто 22 депутатів);

- за пропозицією виконавчого комітету ради.

Підставою для офіційного розгляду міським головою питання про скликання позачергової сесії, виходячи з умов цієї статті, є відповідно:

- подання не менше однієї третини депутатів ради з підписами і датою, переліком питань, що спонукають скликання сесії;

 - рішення виконавчого комітету ради, прийняте та оформлене відповідно до чинного законодавства.

3. Подання про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються міському голові з визначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується.

4. Розпорядження міського голови про місце і час проведення та Порядок денний пленарних засідань сесії із зазначенням основних питань, які вносяться на розгляд ради, а також місця, дати і часу проведення доводиться Департаментом до відома кожного депутата та населення міста не пізніше як за 10 днів до її відкриття (у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії) через оприлюднення розпорядження, а також в електронній формі (шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту депутата) або в інший можливий спосіб, а також здійснюється повідомлення через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт ради.

5. Якщо міський голова не може особисто скликати сесію ради і не скликає сесію ради, сесія скликається відповідно до статтей 46, 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". У випадку скликання сесії ради секретарем ради основні питання, які вносяться на розгляд ради, місце і час проведення сесії зазначаються в рішенні, яке доводиться до відома депутатів і населення міста відповідно до положень Регламенту. У випадку, якщо сесія не скликана секретарем ради відповідно до положень закону, сесія ради може бути також скликана депутатами ради, які становлять не менше як третину складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 21. Реєстрація депутатів

1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання працівники Департаменту проводять реєстрацію депутатів. Депутати зобов’язані особисто підтвердити свою присутність власноручним підписом у документі реєстрації присутніх, а також за допомогою системи електронного голосування з використанням їх персональних карток для голосування. Депутат зобов’язаний брати особисту участь у пленарному засіданні сесії ради. Письмова реєстрація починається за 1 годину до початку засідання та закінчується за 5 хвилин до початку пленарного засідання. Після перерви реєстрація відбувається за допомогою системи електронного голосування, на вимогу головуючого реєстрація депутатів здійснюється шляхом власноручного підпису депутата у документі реєстрації присутніх.

2. Наступна реєстрація проводиться перед кожним пленарним засіданням сесії ради в рамках цієї сесії. Під час пленарних засідань сесії реєстрація депутатів проводиться на вимогу міського голови.

3. Перед початком реєстрації головуючий на засіданні ради дає команду оператору електронної системи: «Включити систему на реєстрацію» та після її включення звертається до депутатів: «Прошу зареєструватись». Після кожної реєстрації її результати по загальній кількості депутатів, присутніх на засіданні, та по фракціям оголошуються головуючим на пленарних засіданнях ради і висвітлюються на електронному табло у залі. Депутат не має права вимагати скасування своєї реєстрації (за винятком, коли він був фізично відсутнім на робочому місці).

4. Реєстрація депутатів, присутніх на пленарних засіданнях, як правило, проводиться за допомогою електронної системи. Лічильною комісією реєстрація проводиться у разі, якщо:

- електронна система не дозволяє цього зробити;

- на цьому наполягає головуючий на сесії;

- на цьому наполягає хоча б одна фракція ради;

- на цьому наполягає лічильна комісія.

У разі відсутності кворуму для прийняття рішення головуючий може перенести голосування на інший час або оголосити перерву у засіданні не більше ніж на 2 робочі дні. Про час продовження засідання депутатам повідомляється додатково.

Стаття 22. Відкриття та закриття сесії ради

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання. Після відкриття оголошується, яка кількість депутатів прибула на пленарне засідання.

2. При відкритті пленарного засідання сесії та після закриття пленарного засідання виконується Державний гімн України. Усі присутні в сесійному залі зобов’язані стояти під час виконання Державного гімну України.

Стаття 23. Порядок денний сесії ради

1. Порядок денний сесії ради формує міський голова не пізніше як за 10 днів до дати початку сесії.

2. Не рідше одного разу на квартал до Порядку денного обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації:

2.1. Про роботу виконавчого комітету та виконавчих органів ради;

2.2. Про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

2.3. Про роботу комунальних підприємств та рух коштів на їх рахунках.

3. Не рідше одного разу на півроку вносяться питання про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання рішень і доручень ради.

4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту Порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту. Проекти рішень проходять попереднє обговорення громадськістю, депутатами, постійними комісіями, іншими зацікавленими сторонами на офіційному веб-сайті ради. Усі обговорення проводяться у строк 20 робочих днів, але не пізніше дня, що передує пленарному засіданню сесії ради, на якому буде розглядатися зазначений проект рішення.

5. Напередодні пленарного засідання сесії міський голова або, за його відсутності, секретар ради збирають голів постійних комісій на засідання погоджувальної ради. Під час засідання погоджувальної ради учасники засідання висловлюють свої зауваження щодо включення до Порядку денного того чи іншого проекту рішення чи питання. За результатами засідання міський голова або, у випадках, передбачених законом, секретар ради можуть вносити зміни до Порядку денного шляхом доповнення, зміни або виключення з Порядку денного проектів рішень ради.

Стаття 24. Суб'єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд ради (автори)

 1. . Пропозиції міському голові щодо питань на розгляд ради можуть вносити суб’єкти, визначені законодавством.

 

Автором проекту рішення ради можуть бути: міський голова, секретар ради, заступники міського голови, постійні комісії ради, тимчасові контрольні комісії ради, керівники виконавчих органів ради, депутати ради.

       2. Ініціаторами внесення проекту рішення ради можуть бути інші фізичні та юридичні особи. Пропозиції з питань для розгляду радою на сесії оформлюються у вигляді:

- звернення постійної комісії до міського голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо внесення питання на розгляд ради;

- письмового звернення депутата (депутатів), голови обласної державної адміністрації, голови районної у місті ради, голови обласної ради до міського голови;

- письмового звернення депутатської групи, фракції до міського голови, підписаного її керівниками;

- проекту рішення виконавчого органу ради;

- рішення виконавчого комітету ради про внесення питання на розгляд ради;

- протоколу проведених відповідно до вимог Статуту територіальної громади міста загальних зборів громадян, на яких прийнято рішення про місцеву ініціативу;

- рішення (резолюції) громадських слухань;

- електронної петиції, підтриманої відповідно до законодавства.

3. До вищезазначених документів додаються проекти рішень ради, оформлені у встановленому Регламентом порядку.

4. У випадку внесення пропозицій з розгляду питань радою постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, депутатськими групами і депутатськими фракціями ради, головою обласної державної адміністрації, головою районної у місті ради, головою обласної ради, громадськими слуханнями, загальними зборами громадян, виконавчим комітетом ради, іншими фізичними або юридичними особами проекти рішень можуть не додаватися. У цьому випадку, за дорученням міського голови, відповідні виконавчі органи ради готують і оформлюють проект рішення ради у встановленому Регламентом порядку або готують аргументований висновок щодо неможливості або недоцільності підготовки проекту рішення ради з питання, викладеного в пропозиції. У цьому випадку автором рішення стає той виконавчий орган, якому міський голова доручив його підготовку і оформлення.

5. Проект рішення, який ініційовано у порядку електронної петиції, формується відповідно до порядку про електронні петиції. Автором проекту рішення у цьому випадку буде відповідний орган, який готував цей проект рішення.

6. Міський голова може готувати проекти рішень як самостійно, так і надавати відповідні доручення підпорядкованим органам. У цьому випадку автором проекту рішення вважається міський голова

7. Депутат ради за власною ініціативою, ініціативою своїх виборців або за ініціативою інших фізичних або юридичних осіб має право самостійно готувати проекти рішень ради. У цьому випадку депутат ради буде автором проекту.

8. Автор проекту рішення ради забезпечує всю процедуру підготовки проекту рішення у відповідних органах ради, проходження візування проекту рішення у посадових осіб виконавчих органів ради, внесення проекту рішення на розгляд виконавчого комітету ради, включення проекту рішення до Порядку денного сесії, проходження процедури прийняття рішення, доповідає у разі потреби на сесії ради, а також доопрацьовує остаточний текст прийнятого рішення.

9. Секретар ради може також готувати проекти рішень ради як самостійно, так і надавати відповідні доручення Департаменту. У цьому випадку автором проекту рішення буде секретар ради.

10. Альтернативними вважаються проекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин. Альтернативний проект рішення не може бути поданий до проекту рішення, що регулює:

-        питання земельних відносин;

-        приведення рішень міської ради у відповідність до нормативно-правових актів, що мають вищу юридичну силу;

-        питання бюджету.

Альтернативний проект рішення може бути внесений не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до сесії, в порядок денний якої внесено перший проект рішення.

Нумерація альтернативних проектів рішення проставляється відповідно до порядку надходження їх до міської ради.

Альтернативні проекти рішень обов’язково повинні мати однакову назву. Проект рішення, що регулює те саме коло питань, що і оприлюднений раніше, але має іншу назву, не приймається для оприлюднення до зміни його назви.

За згодою авторів альтернативні проекти рішень можуть бути об’єднані в один проект рішення. В такому випадку проект рішення буде вважатись поданим у співавторстві.

Стаття 25. Попередній розгляд проектів рішень виконавчим комітетом та постійними комісіями ради

 1. Усі проекти рішень ради попередньо розглядаються виконавчим комітетом ради, постійними комісіями ради в порядку, встановленому Регламентом.

У випадку подання альтернативних проектів рішення на засідання виконавчого комітету ради вони розглядаються одночасно, одним пунктом порядку денного.

У випадку неодночасного розгляду одного із альтернативних проектів рішення (іншим пунктом порядку денного або на іншому засіданні виконкому) такий розгляд вважається попереднім розглядом всіх альтернативних до нього проектів рішення.

За результатами розгляду виконавчий комітет ради дає зауваження, висновки та рекомендації щодо прийняття одного з альтернативних проектів рішення або щодо відхилення всіх запропонованих альтернативних проектів рішення.

 1. Автор проекту рішення ради самостійно визначає ознаки регуляторного акта та за умов наявності ознак регуляторного акта звертається до постійної комісії ради за напрямком законності щодо надання висновку про відповідність проекту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Висновки постійної комісії ради за напрямком законності про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» передаються для вивчення до постійної комісії ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта.
 2. Висновки виконавчого комітету ради, постійних комісій ради, пропозиції депутатських груп і фракцій за результатами попереднього розгляду проектів рішень ради носять рекомендаційний характер і можуть враховуватися міським головою при формуванні проекту Порядку денного сесії ради. Виконавчий комітет ради може висловлювати аргументоване ставлення до проектів рішень ради, підготовлених депутатами, постійними комісіями, підготовчими комісіями (робочими групами) ради, загальними зборами громадян.
 3. Поданню питань для розгляду на пленарних засіданнях сесії ради передує їх розгляд у постійних комісіях ради. Попередній розгляд проектів рішень ради в постійних комісіях організовує голова постійної комісії або, за його відсутності, заступник голови комісії.

На засіданнях постійних комісій ради альтернативні проекти рішень розглядаються одночасно.

У випадку неодночасного розгляду одного із альтернативних проектів рішення (іншим пунктом порядку денного або на іншому засіданні постійної  комісії) такий розгляд вважається попереднім розглядом всіх альтернативних до нього проектів рішення.

За результатами розгляду постійна комісія ради дає зауваження, висновки та рекомендації щодо прийняття одного з альтернативних проектів рішення або щодо відхилення всіх запропонованих альтернативних проектів рішення.

 1. Постійна профільна комісія ради, до відання якої віднесено питання, інші постійні комісії попередньо розглядають проект рішення ради у 10-денний термін з дати його надходження до комісії та приймають рішення у вигляді висновків та рекомендацій. У разі, якщо протягом 10-денного терміну рішення комісії стосовно проекту не прийнято, автор проекту чи Департамент письмово повідомляють комісію про необхідність прийняття рішення із зазначеного питання. Якщо у чотириденний строк після отримання такого повідомлення рішення не прийнято, проект вважається завізованим, у цьому разі за голову комісії підпис ставить керівник Департаменту. Якщо в одного або декількох членів комісії думка по проекту рішення відрізняється від прийнятого комісією, вони мають право викласти її в письмовому вигляді та додати до рішення комісії, що є його невід’ємною частиною.
 2. Якщо постійна профільна комісія ради не згодна з розглянутим нею проектом рішення в цілому, що підтверджується протокольним рішенням постійної комісії ради щодо наявних зауважень, про це повідомляється міський голова, який вирішує питання щодо доцільності внесення зазначеного проекту рішення на розгляд ради.
 3. Якщо постійна профільна комісія ради та будь-які інші 3 комісії не згодні з розглянутим проектом рішення в цілому, що підтверджується протокольними рішеннями постійних комісій щодо наявних зауважень, про це повідомляється міський голова і проект рішення до Порядку денного сесії не включається та вважається відхиленим.
 4. У разі потреби кожна постійна профільна комісія ради може запросити проекти відповідних рішень, необхідні документи та спеціалістів для додаткового вивчення цих питань.
 5. На засідання постійної профільної комісії ради, до відання якої відноситься питання, автор проекту рішення ради забезпечує явку свого представника з метою обґрунтування необхідності прийняття рішення.
 6. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу головуючого за процедурним рішенням засідання депутатів ради відповідної постійної комісії може бути проведене під час перерви у пленарному засіданні сесії ради.

Стаття 26. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради. Оформлення проекту рішення ради

1. Підготовку проектів рішень, що вносяться на розгляд ради, організовує автор проекту за дорученням міського голови.

Проекти рішень із земельних питань, що включені до Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг, готуються за дорученням директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради.

2. Депутати самостійно готують власні проекти рішень. Депутат (автор проекту) звертається до Департаменту з власним проектом рішення. Для цього автор проекту рішення надає до Департаменту електронний примірник проекту рішення і підписані ним власноручно два письмові примірники. При отриманні письмового примірника службова особа Департаменту один примірник залишає в Департаменті, а на іншому примірнику ставить відмітки про прийняття проекту рішення і повертає цей примірник автору. Отримані проекти рішень реєструються Департаментом та публікуються на офіційному веб-сайті ради протягом 3 робочих днів. Протягом 3 робочих днів з дати отримання проекту рішення Департамент викладає проект рішення на бланк, сканує його зі всіма додатками та передає його автору для організації проходження всіх процедур згідно з Регламентом і внесення рішення на сесію. У випадку ухвалення системи електронного документообігу у раді та її виконавчих органах застосовується порядок візування та передачі документів, передбачених Порядком електронного документообігу.

3. Секретар ради готує проекти рішень у порядку, передбаченому Регламентом для депутатів ради.

4. Після проходження всіх передбачених Регламентом процедур Департамент подає проект рішення міському голові для формування Порядку денного.

5. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій зазначаються необхідність та підстави прийняття рішення, а також, за потреби: прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення; механізм виконання рішення. До проекту рішення також надається порівняльна таблиця змін, у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради. Якщо проектом рішення пропонується скасувати існуюче рішення ради, внести в нього зміни, доповнення, або визнати таким, що втратило чинність, до проекту рішення додається копія такого рішення ради.

6. Протягом двох робочих днів після публікації Департамент передає копію проекту рішення в електронному та паперовому вигляді керівнику виконавчого органу, до компетенції якого належить це питання, у випадку коли автором проекту не є цей орган.

Керівник виконавчого органу, при наявності зауважень, протягом п’яти робочих днів з дня отримання надає автору письмовий висновок зі своїми рекомендаціями та зауваженнями до проекту рішення та погоджує ці зауваження з автором.

Якщо автором не враховано висновок керівника виконавчого органу, цей висновок додається до проекту рішення при розгляді постійними комісіями, виконкомом та Радою. При цьому головуючий на сесії надає слово керівнику виконавчого органу для оголошення свого висновку до проекту рішення перед голосуванням.

При розробці проекту рішення автор повинен провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких суперечностей з раніше прийнятими актами з цього питання. Якщо проект рішення, що пропонується прийняти, виключає чи змінює дію рішення, що було прийнято раніше, проект рішення має містити пункт про зміну попереднього рішення чи визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

7. Подання пояснювальної записки не вимагається при поданні проектів рішень, що стосуються земельних питань. Авторам або доповідачам цих проектів рішень при розгляді зазначених питань на засіданні постійної комісії та сесії ради необхідно мати інформаційний матеріал.

8. Примірник проекту рішення повинен мати такі реквізити: заголовок рішення, нижче – текст проекту рішення; аркуша на зворотньому боці останньої сторінки проекту рішення (далі – листі візування) ради, візи голів постійних комісій ради і посадових осіб із зазначенням дати візування. Примірники проектів рішень, які тиражуються для попереднього ознайомлення депутатами ради, повинні містити помітку “Проект“.

9. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

9.1. Мотивувальної, в якій містяться посилання на закони, інші нормативні акти, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення.

9.2. Резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, визначені виконавці і терміни виконання поставленого завдання.

9.3. Заключної, в якій зазначається посадова особа ради і голова постійної комісії, на яких покладається контроль за виконанням рішення, а також зазначається про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.

10. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а також висновки відповідних комісій ради за їх наявності.

11. Проект рішення невідкладно реєструється, оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради після його надходження до Департаменту, але не пізніше ніж протягом 3 робочих днів. Протягом 3 робочих днів з дати отримання проекту рішення проект рішення викладається на бланк, після чого автор організовує проходження всіх процедур згідно з Регламентом і внесення рішення на сесію.

12. Проект рішення проходить опрацювання (збір погоджувальних підписів – візи). Після реєстрації та оприлюднення проект рішення проходить візування в такому порядку:

- автор проекту рішення;

- коректор;

- директор департаменту правового забезпечення міської ради;

- керівник виконавчого органу міської ради, до компетенції якого належить це питання, у випадку, коли автором проекту рішення не є цей орган;

- заступник міського голови, у віданні якого перебуває це питання згідно з розподілом повноважень;

- голови постійних комісій міської ради;

- секретар міської ради.

Проекти рішень із земельних питань (крім продажу та викупу землі) проходять візування в такому порядку:

- автор проекту рішення;

- коректор;

- директор департаменту правового забезпечення міської ради;

- директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету міської ради;

- заступник міського голови, у віданні якого перебуває це питання згідно з розподілом повноважень;

- голова профільної постійної комісії міської ради;

--голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування;

- секретар міської ради.

Проекти рішень із земельних питань (приватизація громадянином (громадянами) земельної ділянки, яка перебуває у його (їх) користуванні) проходять візування в такому порядку:

- автор проекту рішення;

- коректор;

- директор департаменту правового забезпечення міської ради;

- голова профільної постійної комісії міської ради;

- секретар міської ради.

 

Якщо автором одного з альтернативних проектів рішень є особа, зазначена в першому абзаці цього пункту, то вона виключається з листа візування всіх альтернативних проектів рішень (крім того, автором якого є).

Проекти рішень за депутатськими запитами та щодо звернень депутатів  ради візування не потребують, проте прийняті за результатами розгляду рішення ради візуються в порядку, передбаченому для рішень, що були змінені при обговоренні.

13. Організація процесу візування покладається на автора проекту рішення ради. Автор проекту рішення забезпечує подання проекту рішення на найближче засідання виконавчого комітету ради шляхом подання завізованого головою профільної постійної комісії, секретарем ради проекту рішення заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету ради. Візи проставляються на зворотньому боці першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч - назва посади, праворуч - підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису - дата візування. У проектах рішень, що підготовлені міським головою, секретарем ради, постійною комісією, виконавчим органом ради, депутатом ради під візами у нижньому лівому куті проставляються прізвище та службовий телефон виконавця проекту рішення.

14. Візування проекту рішення є обов'язковим, але не може означати відхилення проекту рішення, зняття його з публікації на офіційному веб-сайті ради, зняття з розгляду тощо. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші (або тексті проекту рішення) у формі зауважень до проекту рішення або окремої думки. Департамент забезпечує можливість ознайомлення депутатів ради з копіями проектів рішень. Не пізніше як за 10 днів до відповідного пленарного засідання ради, а у виняткових випадках та у випадках, передбачених Регламентом, – не пізніше як за 2 дні до пленарного засідання аппарат ради здійснює додаткове ознайомлення депутатів з проектами рішень та пояснювальними записками, шляхом надання (передання або надсилання на електронну пошту) посилань на адреси розміщення проектів рішень на офіційному веб-сайті ради.

15. Не пізніше як за 4 дні до відповідного пленарного засідання Департамент на вимогу депутатів забезпечує ознайомлення депутатів із обгрунтовуючими матеріалами за їх наявності (довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали, правовий висновок відповідних виконавчих органів ради про відповідність проекту рішення чинному законодавству України, рекомендації профільних постійних комісій ради; інших комісій, висновки виконавчих органів ради (відділів, управлінь, департаментів, висновок та пропозиції депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли, тощо).

16. На вимогу депутата обґрунтовуючі матеріали, в т. ч. проекти програм ради, інші друковані матеріали надсилаються Департаментом на електронну пошту депутатів, а у разі її відсутності чи особистого звернення депутата надаються у паперовому вигляді.

17. Не пізніше 2 днів до пленарного засідання сесії ради Департамент передає депутату робочу теку пленарного засідання в електронному вигляді, яка повинна містити Порядок денний засідання, проекти рішень та пояснювальні записки до них, висновки постійних комісій.

18. Проекти рішень розміщують на окремій сторінці офіційного веб-сайту ради, де обов’язково в табличній формі зазначаються:

18.1. Дата реєстрації проекту рішення в раді;

18.2. Заголовок проекту рішення;

18.3. Автор/и;

18.4. Дата оприлюднення проекту рішення.

18.5. Відмітка про наявність альтернативних проектів рішень (у разі їх наявності).

Проекти рішень мають бути розміщені відповідно до дати надходження. Біля проектів рішень, які розміщені в базі менше ніж 20 робочих днів, виставляється позначка червоними літерами «Нове надходження».

Стаття 27. Організація візування проектів рішень ради

1. Посадові особи ради та її виконавчих органів візують проекти рішень ради під свою відповідальність, виходячи з посадових повноважень, протягом не більше 2 робочих днів з моменту їх надходження.

2. Строк розгляду проекту рішення ради посадовими особами з питання візування може бути продовжено за погодженням з міським головою чи заступником міського голови на строк, необхідний для додаткового вивчення питання, але не більше ніж на 3 робочі дні.

3. У випадку відсутності візуючого проекти рішень ради візують замість відсутніх:

- за голову постійної комісії ради – заступник голови, секретар або член відповідної комісії, якого уповноважила комісія, як візуючого, більшістю голосів депутатів від її загального складу;

- за заступника міського голови – посадова особа, на яку покладено виконання його обов'язків за відповідним розпорядчим документом.

4. Організація візування проектів рішень ради здійснюється їх авторами. У випадку незгоди або необхідності, з погляду того, хто візує, внесення доповнень, виправлень, змін того чи іншого положення проекту рішення ради особа, що візує, ставить свою візу із зазначенням: "Із запереченнями" або "З доповненнями", чи "Із зауваженнями" або інше. Аргументація незгоди, текст доповнення, зміни до проекту рішення викладаються візуючим у письмовому вигляді і додаються до проекту рішення.

5. Автори проекту рішення розглядають аргументацію незгоди, доповнення, зміни, що вніс візуючий, і погоджують з ним ці питання на таких підставах:

- візуючий знімає свої зауваження. У такому випадку ним робиться оцінка: "Зауваження (доповнення, зміни...) знімаються", ставиться нова віза і дата;

- автори і візуючий знаходять новий варіант формулювання положення (пункту) проекту рішення. У такому випадку в проекті рішення робляться відповідні правки і він візується у встановленому Регламентом порядку;

- автори і візуючий наполягають кожний на своєму варіанті положення (пункту) проекту рішення. У цьому випадку питання вирішується на сесії у встановленому порядку.

6. При цьому головуючий на пленарному засіданні ради повинен оголосити про факт незгоди візуючого з тим або іншим положенням проекту рішення ради і письмову аргументацію про це, або надати слово візуючому з цього приводу.

Стаття 28. Формування Порядку денного сесії

1. Проект Порядку денного сесії формує міський голова, за винятком випадків, передбачених законодавством і Регламентом.

2. Пропозиції по проекту Порядку денного майбутньої сесії ради готуються Департаментом на підставі інформації про оприлюднення проектів рішень у встановлений законодавством термін та дотримання вимог Регламенту і надаються міському голові не пізніше ніж за 11 робочих днів до дня початку роботи сесії ради.

Пропозиції з питань проекту Порядку денного майбутньої сесії, якщо є необхідність, голови постійних (тимчасових контрольних, у випадку їх утворення) комісій, депутатських фракцій ради направляють не пізніше ніж за 11 днів міському голові для їх врахування при формуванні проекту Порядку денного майбутньої сесії.

При формуванні Порядку денного при наявності альтернативних проектів рішення всі альтернативні проекти рішень обов’язково включаються в Порядок денний одним пунктом.

3. Матеріали майбутньої сесії (пропозиції по проекту Порядку денного, по порядку ведення сесії, копії проектів рішень ради, інформація з розгляду проектів рішень ради, які вносяться на сесію, в постійних комісіях) готуються Департаментом відповідно до вимог Регламенту і надаються міському голові не пізніше ніж за 5 днів до початку сесії ради.

4. Питання в проекті Порядку денного сесії ради, як правило, групуються за значимістю, напрямком роботи і розташовуються у такому порядку:

- основне питання (основні питання);

- фінансово-бюджетні питання;

- питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства;

- питання комунальної власності;

- організаційні і кадрові питання;

- питання земельних відносин;

- питання архітектури та містобудування;

- депутатські запити;

- розділ „Різне”.

З кожного питання зазначається доповідач, при необхідності співдоповідач, в разі наявності альтернативного проекту рішення його автор зазначається співдоповідачем.

У проект Порядку денного можут